"Sapos yu laik kisim gutpela save, orait yu mas save gut long God" (Gutpela Sindaun 9:10)