"Sapos yu laik kisim gutpela save, orait yu mas save gut long God" (Gutpela Sindaun 9:10)

Reformed Sios (Reformed Church) i bin kamap klostu long 500 yin pins. God i bin usim ol man olsem Martin Luther na John Calvin bilong stiaim sios long Yurop i go bek long Tok bilong God tasol! Yumi ken tok olsem Reformed Sios i sanap strong long dispela taim i kamap long nau long: wok bilong Krais, marimari bilong God, bilip bilong yumi long em, Tok bilong God na Glori bilong God! Reformed Sios i stap long olgeta hap long graun na em i kam long Melanesia long West Papua pastaim na lon PNG long 1970s. Reformed Sios i stap long NCD, Central na Morobe Province.